Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom webo stráky www.petrafoltanacademy.sk (ďalej len “Web”) je:

Petra Foltánová – MAKE UP ART, so sídlom Na Horke 389/40 04001 Košice-Kavečany, IČO: 43850910, DIČ: 1078714263 (ďalej len „Petra Foltánová – MAKE UP ART“)

Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmene a doplnení zákonom č. 84/2014 Z. z.

Pre účely používania webov nie je potrebné zaregistrovať sa.

1. K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo,

 1. pri prenose k nám sú zabezpečené šifrovaním,
 2. sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 3. všetci naši pracovníci, ktorí prídu s údajmi do styku, boli náležite poučení o korektnom zaobchádzaní s nimi,
 4. vaše osobné údaje nesprístupňujeme, nezverejňujeme a neposkytujeme tretím stranám. (jedine v prípadoch taxatívne určených zákonom – orgány štátnej správy pre účely vyšetrovania a vykonávania kontroly).

2. Rozsah spracovávaných údajov.

Pri objednaní služby e-mailom je potrebné, aby ste nám poskytli nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • vaša e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • ak objednávate ako firma / živnostník : obchodný názov, IČO a prípadne aj IČ DPH.

Tieto údaje sú uchovávané v elektronickej podobe. V prípade, že si po ukončení spolupráce želáte vymazať vaše údaje, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše údaje budú nezvratne vymazané.

Odoslaním elektronickej objednávky klient (dotknutá osoba) vstupuje do obchodného vzťahu s prevádzkovateľom a udeľuje mu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za vyššie uvedeným účelom, a to až do písomného odvolania takéhoto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

3. Práva a povinnosti dotknutej osoby (klienta)

 • Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne vo webovej objednávke osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:
  – informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
  – informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje,
  – odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú bezodkladne po doručení vymazané.
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na adrese  písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa: Petra Foltánová – MAKE UP ART, Na Horke 389/40 04001 Košice-Kavečany, IČO: 43850910, DIČ: 1078714263 (ďalej len „Petra Foltánová – MAKE UP ART“)
 • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia.

4. Bezpečnosť platobných operácií

Pri objednávke, ani pri platbe, nezadávajte žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky platby sú realizované podľa Vašich preferencií – buď v hotovosti, vkladom na účet, alebo bezhotovostne internetovým bankovníctvom. S Vašimi citlivými platobnými údajmi, pri platbe internetovým bankovníctvom, neprichádzame do styku. Ich spracovanie prebieha výlučne na zabezpečených stránkach banky, nám príde iba informácia o uskutočnení alebo zamietnutí peňažnej transakcie.